cms

Algemene voorwaarden

Lees hieronder onze algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Afnemer:

Een ieder die de producten van HealthyMade afneemt.

HealthyMade

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HealthyMade statutair gevestigd te Prinses Margrietplantsoen 29, Den Haag.

Contracten:

Alle door Afnemer of Leveranciers met HealthyMade afgesloten Contracten.

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen HealthyMade met een Afnemer of een Leverancier.

Leverancier:

Iedere (rechts-) persoon die producten aan HealthyMade levert.

Persoonsgegevens:

Alle gegevens verstrekt door Afnemer aan HealthyMade

Producten:

Alle door HealthyMade ten behoeve van de Afnemer te leveren producten.

.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1

Een ieder die de producten van HealthyMade afneemt.

2.2

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HealthyMade B.V. statutair gevestigd te Den Haag

2.3

Alle door Afnemer of Leveranciers met HealthyMade afgesloten Contracten.

.

ARTIKEL 3 – GARANTIE

3-1

HealthyMade garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Deze garantie heeft geen betrekking op geleden directe of indirecte schade die het gevolg is van onzorgvuldig gebruik en/of het te lang of ondeugdelijk bewaren van de door HealthyMade geleverde producten.

3-2

HealthyMade zal iedere bestelling van haar afnemers naar beste inzicht en vermogen verwerken c.q. laten bezorgen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3-3

HealthyMade zal alle bestellingen in geheel Nederland doen bezorgen en bij het verwerken van bestellingen van afnemers de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Afnemer in acht nemen.

3-4

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft HealthyMade het recht om bij het verwerken van de bestellingen door afnemers derden in te zetten.

.

ARTIKEL 4 – ABONNEMENTEN EN AANBIEDINGEN

4-1

HealthyMade zal iedere bestelling van haar afnemers naar beste inzicht en vermogen verwerken c.q. laten bezorgen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4-2

Indien Afnemer het abonnement als bedoeld in artikel 4.1 herroept, dan ontvangt Afnemer alle door Afnemer aan HealthyMade gedane betalingen retour. Afnemer is gehouden alle van HealthyMade ontvangen producten aan HealthyMade te retourneren en Afnemer is jegens HealthyMade uitsluitend aansprakelijk voor waardevermindering van de producten als gevolg van gebruik van de producten. Deze waardevermindering zal door HealthyMade worden verrekend.

4-3

HealthyMade behoudt zich het recht voor om eventuele prijsveranderingen die zich voordoen in de periode nadat een abonnement is afgesloten aan de Afnemer door te berekenen.

4-4

Alle aanbiedingen van HealthyMade zijn geheel vrijblijvend en HealthyMade kan jegens een Afnemer niet verplicht worden om enige gecommuniceerde aanbieding gestand te doen.

4-5

HealthyMade biedt geen garanties omtrent de inhoud van de aanbiedingen die de Afnemer niet rechtstreeks van HealthyMade ontvangt. Afnemer erkent dat HealthyMade voor de inhoud van voornoemde aanbiedingen en de nakoming daarvan niet aansprakelijk is.

ARTIKEL 5 – ABONNEMENTEN EN AANBIEDINGEN

5-1

De Overeenkomst tussen Afnemer en HealthyMade komt tot stand op het moment dat Afnemer alle verzochte informatie op het digitale bestelformulier heeft ingevuld en de akkoord functie heeft aangeklikt. Het door de Afnemer ingevulde formulier en deze algemene voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van HealthyMade en Afnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge begrotingen, aankondigingen en alle andere correspondentie.

5-2

Afnemer verleent door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden aan HealthyMade ondubbelzinnig toestemming om aan Afnemer aanbiedingen van HealthyMade per e-mail en anderszins toe te sturen.

5-3

Afnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan HealthyMade aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan HealthyMade worden verstrekt.

5-4

Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HealthyMade zijn verstrekt, heeft HealthyMade het recht de uitvoering van de Overeenkomst met Afnemer op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens bij Afnemer in rekening te brengen.

5-5

HealthyMade biedt ten aanzien van de door haar gecommuniceerde levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens HealthyMade

.

ARTIKEL 6 – KWALITEIT VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN LEVERANCIER

6-1

De Leverancier garandeert dat de aan HealthyMade geleverde producten en/of verleende diensten van toereikende kwaliteit zijn en volledig voldoen aan hetgeen HealthyMade mag verwachten, alle eisen van overheidswege en/of alle overige normen en richtlijnen.

6-2

De Leverancier staat er jegens HealthyMade voor in dat de door Leverancier geleverde producten en/of verleende diensten vrij zijn van gebreken. De Leverancier is jegens HealthyMade aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg mocht zijn van dergelijke gebreken. Onverminderd enig ander aan HealthyMade toekomend recht, zal de Leverancier ieder gebrek aan de geleverde producten en/of verleende diensten op eerste verzoek van HealthyMade onverwijld kosteloos herstellen.

6-3

De Leverancier vrijwaart HealthyMade van alle aanspraken van Afnemers of derden die direct of indirect het gevolg moeten zijn van enig gebrek aan de door Leverancier geleverde producten en/of verleende diensten. Voorts vrijwaart Leverancier HealthyMade tegen alle aanspraken van derden die menen enig recht met betrekking tot de geleverde producten en/of verleende diensten te hebben en de Leverancier staat er jegens HealthyMade voor in, dat zij de geleverde producten en/of verleende diensten zonder enige belemmering kan verkopen.

ARTIKEL 7 – LEVERINGSTERMIJNEN

7-1

De door Leverancier aan HealthyMade gecommuniceerde leveringstermijnen gelden als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

7-2

Iedere leveringstermijn zoals vermeld in enige met een Afnemer gesloten Overeenkomst zal in ieder geval worden verlengd voor de duur van enige vertraging, indien de vertraging het gevolg is van onvoldoende medewerking aan het in ontvangst nemen van de producten van HealthyMade door Afnemer.

ARTIKEL 8 – PRIJZEN EN BETALINGEN

8-1

De door HealthyMade weergegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting. De door HealthyMade aan de Afnemer door te berekenen verzendkosten worden door HealthyMade gespecificeerd en als zodanig aan de Afnemer gecommuniceerd.

8-2

De Afnemer zal gebruik maken van de bij de bestelling door HealthyMade gecommuniceerde betaalwijzen.

8-3

Betalingen door HealthyMade zijn eerst verschuldigd, nadat levering en een behoorlijke nakoming door Leverancier van haar verplichtingen heeft plaatsgevonden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 9 – PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

9-1

Afnemer is zich bewust dat hij/zij door gebruik te maken van het bestelformulier bepaalde persoonsgegevens aan HealthyMade verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, geslacht en emailadres.

9-2

Indien de Afnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de Afnemer aan HealthyMade toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van HealthyMade. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door HealthyMade gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). HealthyMade zal alle data van de Afnemer op schriftelijk verzoek van Afnemer vernietigen.

ARTIKEL 10 – KLACHTEN

10-1

Klachten over de door HealthyMade geleverde producten (of verleende diensten) dienen door Afnemer binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na levering van de betreffende producten, schriftelijk aan HealthyMade te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Afnemer gestelde tekortkoming te bevatten, zodat HealthyMade in staat is adequaat te reageren.

10-2

Indien een klacht naar het oordeel van HealthyMade gegrond is, zal HealthyMade door Afnemer in de gelegenheid worden gesteld om de betreffende Producten nog eens te leveren. In het geval dat het alsnog leveren van Producten naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal HealthyMade slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

11-1

HealthyMade is niet aansprakelijk voor enige schade die de Afnemer lijdt als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

11-2

Afnemer vrijwaart HealthyMade ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de zorgplicht van HealthyMade als bedoeld in artikel 3 onverlet.

11-3

In het geval dat HealthyMade aansprakelijk is voor door Afnemer geleden schade, is de schade die HealthyMade gehouden is te vergoeden nooit meer dan de waarde van de door Afnemer aangekochte Producten, waarvan het gebrek de oorzaak is geweest.

11-4

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van HealthyMade en ieder ander van wiens hulp HealthyMade gebruik maakt bij de verlening van de Diensten.

11-5

De aansprakelijkheid voor de gebrekkige producten of diensten welke HealthyMade van een Leverancier heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de Leverancier HealthyMade effectief vrijwaart.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

12-1

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst doorHealthyMade redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van HealthyMade verhinderen of beperken.

12-2

In het geval dat HealthyMade door overmacht wordt verhinderd de Producten geheel of gedeeltelijk te leveren, heeft HealthyMade het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder datHealthyMade gehouden is om enige door Afnemer geleden schade te vergoeden.

ARTIKEL 13 – BEËINDIGING

13-1

HealthyMade is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;

Afnemer surséance van betaling aanvraagt;

Afnemer onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of

Afnemer jegens HealthyMade niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.

13-2

Afnemer is verplicht om HealthyMade onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 13.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 13.1 sub d. voordoet, is de Afnemer van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan HealthyMade direct opeisbaar.

ARTIKEL 14 – OVERDRACHT EN PLICHTEN

Afnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van HealthyMade.

ARTIKEL 15 – WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDE

15-1

HealthyMade behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

15-2

Indien HealthyMade de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal HealthyMade de wijzigingen tijdig bekend maken via haar website en eventuele andere informatiekanalen die zij daarvoor beschikbaar heeft. De gewijzigde algemene voorwaarden treden alsdan in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die eventueel in de bekendmaking is vermeld.

ARTIKEL 16 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

16-1

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 augustus 2014.

16-2

In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. HealthyMade en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

16-3

Iedere rechtsverhouding met HealthyMade wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Afnemer of Leverancier met HealthyMade die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Hoe werkt het?

Ons concept in vier simpele stappen:

Stap 1:

Bepaal jouw doel

Stap 2:

Kies je favoriete maaltijden

Stap 3:

Bereiding door experts

Stap 4:

Bezorging bij jou thuis

Wat onze klanten zeggen

Mingo
04 / 05 / 2017:
16 maaltijden achter de rug en 16 keer lekker en gezond gegeten. Ik heb ervoor gekozen mee te doen aan de demo-periode, omdat ik op een punt stond in mijn sportieve leven, waarbij ik geen vetafname meer zag. Hoewel ik zeker fitter en sterker werd van ...
Meer lezen
Filipa
02 / 05 / 2017:
"I am the kind of person that gives a lot of importance to food. The quality and the source of what I am eating, the balance in between macro nutrients and of course...also the taste (you see, I'm Portuguese...food needs to be tasty). But it gets pre ...
Meer lezen
Meer reviews vind je hier